Zasady ogólne i zasady wysyłki

I. Postanowienia ogólne

II. Cel i zakres zbierania danych

III. Podstawa przetwarzania danych

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

V. Pliki „Cookies”

VI. Wysyłka i płatność

VII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.megacarsgroup.com.pl jest Bartłomiej Pasternak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MegaCarsGroup Bartłomiej Pasternak, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Tuwima 55/8, 59-900 Zgorzelec, adres do doręczeń: ul. Tuwima 55/8, 59-900 Zgorzelec, NIP: 615-169-67-58, REGON 022447066, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@megacarsgroup.com.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem,

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu www.megacarsgroup.com.pl

II. Cel i zakres zbierania danych

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

- Imię i nazwisko, nazwa firmy,

- Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

- Numer telefonu,

- Numer NIP,

- Adres e-mail.

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

- Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

- Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

- Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

- Podanie danych osobowych, o których mowa wyżej, jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

III. Podstawa przetwarzania danych

Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

Uprzejmie informujemy, że firma MegaCarsGroup Bartłomiej Pasternak przetwarza informacje:

- pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: realizacja zamówień na produkty będące w ofercie www.megacarsgroup.com.pl (podstawowe źródło) oraz rejestrowanie danych osobowych do celów realizacji zamówień. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: MegaCarsGroup Bartłomiej Pasternak. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Tuwima 55/8, 59-900 Zgorzelec lub email: biuro@megacarsgroup.com.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne wskazane w pkt. 7 poniżej.

Państwa dane osobowe będą przez firmę MegaCarsGroup Bartłomiej Pasternak przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@megacarsgroup.com.pl

- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Tuwima 55/8, 59-900 Zgorzelec

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie rejestracji konta w sklepie www.megacarsgroup.com.pl lub złożenia zamówienia bez zakładania konta w sklepie.

MegaCarsGroup Bartłomiej Pasternak może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@megacarsgroup.com.pl

V. Pliki „COOKIES”

Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

„Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

„Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Wysyłka i płatność

W związku z dynamicznym rozwojem firm świadczących usługi kurierskie oraz naszą weryfikacją jakości świadczonych przez te firmy usług, stale poszerzamy, jak również i zmieniamy kooperantów.

Dynamika rynku usług kurierskich jest na dzisiaj na tyle duża, że nie można jednoznacznie wskazać na "sztywno" z jakich usług firm kurierskich korzystamy. Dotyczy to również cen świadczonych dla Mega Cars Group usług, zmian na rynku spedycyjnym i wielu innych czynników.

Koszty i dane firm kurierskich, z których korzystamy - zawsze są aktualne przy składaniu i finalizowaniu zamówienia.

W przypadku wyboru przesyłki, płatnej przy odbiorze, zastrzegamy sobie prawo jej weryfikacji. W szczególności, gdy jej wartość przekracza kwotę 100 zł. W takim przypadku, w wyniku naszej weryfikacji, możemy odmówić wysłania towaru albo zażądać innej formy płatności.

Koszty związane z wysyłką pojawiają się przy zamówionych produktach oraz wybraniu formy dostawy.

Co do zasady, w koszyku zakupowym, podawana jest najniższa dostępna cena dostawy. Zmian można dokonać w trakcie procesu zakupu.

Pracownicy sklepu dokładają najwyższych starań, by przekazać zamówione towary bądź wykonane usługi do odpowiednich przewoźników, jednakże już na dalszy czas dostarczenia zamówionego towaru - składa się również czas przewozu przez wybranego przewoźnika i tu niestety nie mamy wpływu.

VII. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu MegaCarsGroup oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.